Nova uredba za male čistilne naprave

Kje lahko kupim malo čistilno napravo (biološko čistilno napravo) ? -> Prodajna mesta

Z letom 2016 je začela veljati nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Splosna uredba_2015). Glavne novosti, ki jih prinaša, so:

1. Lastnikom greznic na območjih, kjer ni javne kanalizacije in ta ni predvidena, ni več potrebno do konca leta 2017 preurediti obstoječih greznic v male komunalne čistilne naprave  (biološke čistilne naprave). Rok za to se je premaknil na leto 2012. Obstoječi lastniki greznic morajo preurediti svoje greznice najkasneje ob prvi rekonstrukciji objekta. Še vedno velja, da morajo vsi lastniki novogradenj na teh območjih vgraditi male komunalne čistilne naprave (biološke čistilne naprave).

2. Lastnik objekta, ki odvaja komunalno odpadno vodo brez predhodnega čiščenja (neposredno v okolje – brez greznice), mora zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode skladno z uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode najpozneje do 31. decembra 2021. To velja tudi za lastnike objekta, kjer obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje njegovega objekta.

3. Še vedno velja, da je na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija, priključitev nanjo obvezna v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

1. KAJ LAHKO VGRADIMO?

Uporabnik lahko vgradi malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je:

a) na območju naselja (v kolikor priključitev na javno kanalizacijo ni možna):
– mala komunalna čistilna naprava, ki zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode tako, da parametri ne presegajo mejnih vrednosti, ki so predpisane za to področje, ali
– tipska mala komunalna čistilna naprava, ki zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode tako, da parametri ne presegajo mejnih vrednosti, ki so predpisane za to področje.

b) izven območja naselja (v kolikor ni možna priključitev na javno kanalizacijo v sosednje naselje):

– mala komunalna čistilna naprava, tako da parameter KPK na iztoku iz naprave ne presega mejne vrednosti 200mg/L O2 in parameter BPK5 na iztoku ni določen ali
– tipska mala komunalna čistilna naprava, za katero je iz Izjave o lastnostih razvidno, da učinek čiščenja dosega 80% glede na parameter KPK ali
– mala komunalna čistilna naprava, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna greznica), SIST EN 12566-4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) ali drugim enakovrednim, mednarodno priznanim standardom, iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, in sicer prek:
– predizdelane enote za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s SIST EN 12566-6 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za neposredno odvajanje v vodotok ali za posredno odvajanje v podzemno vodo,
– filtrirne naprave za predčiščenje hišne odpadne vode v skladu s SIST-TP CEN/TR 12566-5 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za neposredno odvajanje v vodotok, ali
– sistema za infiltracijo v tla v skladu s SIST-TP CEN/TR 12566-2 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za posredno odvajanje v podzemno vodo ali
– enote za mehansko čiščenje (PRETOČNA GREZNICA), iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje (SIST EN 12566-6), filtracijo (SIST-TP CEN/TR 12566-5) ali infiltracijo (SIST-TP CEN/TR 12566-2) in ki ustreza pogojem, da:
– njena koristna prostornina znaša najmanj 2 m3 na osebo, vendar ne manj kot 6 m3 in
– ima tri prekate, pri čemer prostornina prvega prekata dosega približno polovico celotne prostornine pretočne greznice in
– je izvedena tako, da je zagotovljena njena vodotesnost in odzračevanje in
– je zagotovljeno predpisano ravnanje z blatom.

Tipska mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, in je zanjo izdana Izjava o lastnostih.

2. PO VGRADNJI

Najpozneje 15 dni po pričetku obratovanja vaše male komunalne čistilne napravaste dolžni na sedežu podjetja izvajalca javne službe prijaviti malo čistilno napravo na vstreznem obrazcu.

Izvajalec javne službe bo med tretjim in devetim mesecem po pričetku obratovanja vaše male komunalne čistilne naprave (biološke čistilne naprave) pri pooblaščenem izvajalcu naročil izvedbo prvih meritev in vas o terminu pisno obvesti 15 dni pred izvedbo storitve. Hkrati vam bo poslal predizpolnjeno »Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo«, kateremu boste po izvedbi prvih meritev priložili vaš analizni izvid, ki ga boste prejeli s strani pooblaščenega izvajalca.

V kolikor vam termin ne ustreza lahko najmanj 8 dni pred planirano izvedbo storitve zahtevate spremembo datuma. V tem primeru mora pooblaščeni izvajalec storitev izvesti najpozneje v 30 dneh po prejemu te zahteve.

Predizpolnjeno »Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo« skrbno preglejte in ga podpišite ter ga skupaj z analiznim izvidom v roku 30 dni vrnite na naslov podjetja izvajalca javne službe.

Na podlagi tega poročila vam bomo od naslednjega meseca naprej znižali plačevanje okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12, 98/15).

Izvajalec javne službe bo nato vašo malo komunalno čistilno napravo pregledal enkrat na tri leta, pri čemer bo prvi pregled izvedel prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev.

Mala komunalna čistilna naprava se šteje za ustrezno evidentirano pri izvajalcu gospodarske javne službe, ko lastnik/upravljavec odda izpolnjen obrazec »Podatki o mali komunalni čistilni napravi« z vsemi zahtevanimi prilogami, in sicer:
– Izjava o lastnostih za tipsko čistilno napravo,
– kopija navodil dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje male komunalne čistilne naprave (biološke čistilne naprave), oziroma tehnično poročilo,
– Vodno soglasje, ki ga izda Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje.

3. NAVODILA ZA RAVNANJE Z MALO KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO

Ko je mala komunalna čistilna naprava vgrajena, jo je potrebno primerno vzdrževati. Pripravili smo nekaj priporočil, kako primerno skrbeti za malo komunalno čistilno napravo, da bo dobro delovala.

Upravljavec mora zagotoviti, da MKČN ves čas obratuje skladno s tehnično dokumentacijo in navodili proizvajalca.

Upravljavec mora v celotnem obdobju obratovanja male komunalne čistilne naprave (biološke čistilne naprave) hraniti:
– Izjavo o lastnostih, če gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo ,
– navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
– vodno soglasje,
– poročilo o opravljenih prvih meritvah,
– dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni čistilni napravi,
– podatke o ravnanju z blatom oziroma kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,
– podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja male komunalne čistilne naprave in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.

Kje lahko kupim malo čistilno napravo (biološko čistilno napravo) ? -> Prodajna mesta